Jdi na obsah Jdi na menu
 


historie knihovny z let 1965 - 2002

 

Historie knihovny z let 1965 - 2002

Výpis z kroniky MNV 1965 – 1966

V tomto období se hovoří již o Městské knihovně, kdy po osvobození naší republiky došlo ke změně názvu (v letech padesátých).

Knihovna má tři pobočky – Na Beránku, v Tyršově čtvrti a v Komořanech. V knihovně pracují 4 zaměstnanci – 2 na plný úvazek, 2 na poloviční.

Besed se čtenáři: 1965 – 19, 1966 – 40, výstavy knih k významným událostem – 1966 – 98.

V roce 1966 zemřela dlouholetá vedoucí knihovny p. Jarmila Rélichová.

Knihovna má nedostatečné místnosti, chybí sklady a čítárna. Ani pobočky nejsou ve vyhovujících místnostech.

Počet svazků:

  • 1965 – 25.524

  • 1966 – 25.938

V roce 1967 došlo 2x k výměně ředitele. Knihovní fond se v poměru nakoupených a vyřazených knih snížil na 25.000 svazků.

Od roku 1968, kdy byly Modřany připojeny k Praze, je MLK zapojena do centrálního nákupu Městské konihovny v Praze. Toto opatření je pro knihovnu nevýhodné, knihy docházejí se spožděním (2 – 3 měsíce), kniha již není novinkou.

MLK měla v roce 1972 pouze 12.451 knih – po revizi fondu a vyřazení literatury. Čtenářů byla 1.580, výpůjček 63.588.

K 31. 12. 1975 měla MLK 16.402 svazků, 71.426 výpůjček, 1.462 čtenářů. Byl vypracován generální katalog knižního fondu. MLK byla rozšířena o bývalou kancelář Uhelných skladů a bylo zde zřízeno dětské oddělení. Byla zrušena pobočka Na Beránku z důvodu dostupnosti MHD z Beránku, Cholupic a Točné do Modřan.

 

 

V roce 1980 se knihovna přihlásila do soutěže Budujeme vzornou Lidovou Knihovnu a získala čestné uznání ministra kultury ČSR.

Disponuje 22.542 svazky, má 1.700 čtenářů, 71.749 výpůjček.

rok

svazky

čtenáři

výpůjčky

1981

24.310

1796

79.503

1982

25.791

2081

74.685

1983

27.354

2361

97.291

1984

28.575

2648

94.719

1985

29.813

2785

87.674


Velký nárůst čtenářů a výpůjček je způsobený osidlováním okolních sídlišť. Prostory dětského oddělení jsou již zcela nedostačující.

V únoru 1985 oslavila knihovna 65 let svého trvání a při této příležitosti uspořádala výstavu k výročí 65 let založení knihovny.


rok

svazky

čtenáři

výpůjčky

1986

29.688

17534

81227

1987

29.618

18196

83537

1988

30.308

20098

94378

1989

31759

19199

83040

1990

32342

17627

68035

1991

30162

16485

67831

1992

32693

16088

72033


V roce 1990 se na návrh Místního úřadu mění název „Místní lidová knihovna v Modřanech“ na původní „Husova knihovna v Modřanech“. Vrací se i titul ředitelka knihovny.

Rok 1993 je pro knihovnu zlomový, neboť se 22. 12. 1993 knihovna stěhuje do nových prostor v ulici K Dolům. Nově přidělené prostory jsou nevyhovující a stěhování je velice komplikované.


rok

svazky

čtenáři

výpůjčky

1993

29524

15188

77994

1994

30827

15437

83132

1995

32434

13820

75272

1996

34148

14657

86194

1997

35290

15194

87194


I rok 1998 je pro knihovnu zlomový, neboť Zastupitelstvo MČ Praha 12 rozhodlo, že Husova knihovna v Modřanech se stane samostatnou rozpočtovou organizací. Zaměstnanci knihovny tuto změnu příliš nevítají.

Nárůst knihovního fondu, počet návštěvníků knihovny i výpůjčky v dalších letech stále narůstají.

Dalším zlomovým rokem pro knihovnu je rok 2002, kdy Prahu zasáhly povodně, které se nevyhly ani zdejší knihovně. V srpnu při povodni byla hlavní budova knihovny zatopena do výše 1,72 m. Zničen byl veškerý nábytek a regály. Zůstaly jen kovové vozíky na knihy. Knihy v horních policích se sice většinou zachovaly, ale knihy dole byly docela zničené. Provoz knihovny byl přestěhován do pobočky v Tyršovce. Do konce roku se v hlavní budově vysoušelo a větralo.


V roce 1976 měla MLK 17.514 svazků, 1.422 čtenářů, 76.647 výpůjček.
 

V roce 1977 měla MLK 20.326 svazků, 1.481 čtenářů, 71.600 výpůjček.

1. 9. 1977 je jmenována vedoucí knihovny Růžena Hrdličková.
 

V roce 1978 se knihovna stěhuje do nově upravených místností v ul. Modřanská čp. 4/3. Prostory knihovny jsou velké a světlé. Dostatek místa je i ve skladech. V tomto roce má knihovna pouze jednu pobočku v Tyršově čtvrti. Disponuje 21.721 svazky, má 1.535 čtenářů, 69.482 výpůjček.

23. 3. 1978 se koná experimentální vyzkoušení zařízení pro fotoevidenci výpůjček knih. Toto se však neukázalo jako přínosné a cca po třech měsících byl experiment ukončen.